Experts in Human Resources

Beoordelingssysteem en gedifferentieerd beloningsbeleid


Wie: productiebedrijf met eigen cao.

De casus: De jaarlijkse boordelingsronde wordt als een verplicht nummer gezien, mede omdat het geen gevolgen heeft voor de beloning van uitstekend en zwak presterende medewerkers. In de cao onderhandelingen stelt de werkgever een ander beloningsbeleid voor en de bonden stellen daarbij als eis dat de beoordelingssystematiek wordt verbeterd. Copgroep adviseert de werkgever een resultaatgerichte beoordeling toe te passen en ontwerpt een nieuw systeem. Nadat de OR instemming heeft gegeven zijn de bonden bereid, eerst als pilot, met percentages in plaats van met periodieken te gaan werken. Tussen de medewerkers en de leidinggevenden worden -na een goede communicatie en voorlichting- betere prestatie- en ontwikkelafspraken gemaakt. Dit leidt na een jaar tot een beter en meer toekomstgericht beoordelingsproces. De toename van de loonsom na de beoordeling wijzigt niet vergeleken met de jaren ervoor maar de verdeling over de medewerkers wordt als eerlijker ervaren; met zwak presterende medewerkers worden verbeterafspraken gemaakt en uitstekend presterende medewerkers krijgen erkenning voor hun inzet.

Resultaat: Het beoordelingsproces draagt bij aan de ontwikkeling van medewerkers, de leidinggevenden leren beter te sturen op resultaten en de uitkomsten van de beoordeling hebben gevolgen voor het salaris, inspanning wordt beloond.


Tags |  Human Resources

OVERZICHT OPDRACHTEN

Menu