Experts in Human Resources

Opzet HR afdeling bij snel groeiende organisatie

Wie: Gespecialiseerde logistieke dienstverlener. De casus: Door snelle groei in de afgelopen jaren ontstaat er meer behoefte aan structuur en duidelijkheid in het personeelsbeleid. Copgroep wordt gevraagd een HR-afdeling op te zetten en een modern personeelsbeleid te ontwerpen. MEER

Tags |  Human Resources

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden en verzuimbeleid

Wie: Productiebedrijf (groot zakelijk). Hoe: Technisch inhoudelijke advisering, juridische toetsing en afstemming met bestuurder en medezeggenschap. De casus: Organisatie met meerdere vestigingen en meerdere cao's en pensioenregelingen. MEER

Beoordelingssysteem en gedifferentieerd beloningsbeleid

Wie: productiebedrijf met eigen cao. De casus: De jaarlijkse boordelingsronde wordt als een verplicht nummer gezien, mede omdat het geen gevolgen heeft voor de beloning van uitstekend en zwak presterende medewerkers. MEER

Tags |  Human Resources

Aanpassing verzuimbeleid, verzuim daalt met 2%punt

Wie: Serviceorganisatie zakelijke dienstverlening. De casus: grote organisatie (>2000 fte) ziet het verzuimpercentage jaar na jaar oplopen en krijgt een toenemend aantal loonsancties van het UWV opgelegd omdat re-integratie inspanningen onvoldoende zijn. MEER

Tags |  Human Resources

Ontwikkeling en uitwerking model personeelshandboek

Wie: Werkgeversvereniging. Hoe: Kleine werkgeversvereniging wil haar leden/werkgevers een model personeelshandboek met voorbeeld individuele arbeidsovereenkomsten aanbieden. De casus: Copgroep ontwikkelt op verzoek van een werkgeversorganisatie van bedrijven binnen een specifiek onderdeel van de Retail, MEER

Reorganisatie met verlies van werkgelegenheid

Wie: Zakelijke dienstverlener (groot zakelijk). Hoe: Ondersteuning en procesbegeleiding bij de vormgeving, inhoud en oplossingen van de reorganisatie. De casus: Organisatie wordt door concurrentie, vermindering marges en automatisering gedwongen tot een rationalisatie in de dienstverlening. MEER

Verzelfstandiging/afsplitsing en arbeidsvoorwaardenvorming

Wie: Financiële instelling (groot zakelijk). Hoe: Inhoudelijke advisering en procesbegeleiding. De casus: Een organisatie besloot dat een onderdeel dat niet meer tot de kernactiviteiten behoort verzelfstandigd wordt. MEER

OVERZICHT OPDRACHTEN

Menu