Experts in Human Resources

Ondersteuning van de OR als externe deskundige bij fusie


Wie: Ondernemingsraden van twee fuserende bedrijven 

De casus: Twee bedrijven kondigen een fusie aan. De OR van bedrijf A verzoekt Copgroep om de OR als externe deskundige te ondersteunen en te begeleiden in het adviestraject rond het voorgenomen besluit tot fusie. Copgroep stelt in samenwerking met de OR een plan van aanpak op, waarin onder andere wordt stilgestaan bij hetgeen de OR tijdens het adviestraject wil bereiken, wat de OR van de bestuurder verwacht, de werkwijze van de OR en de wijze waarop de OR de achterban zal betrekken. Tijdens de kennismaking met de OR van de beoogd fusiepartner wordt de verbinding gemaakt. Gezamenlijk wordt besloten om als OR’n samen op te trekken, natuurlijk met ieders eigen verantwoordelijkheden. Er wordt een gezamenlijke werkgroep opgericht. De werkgroep geeft met ondersteuning van Copgroep vorm en inhoud aan het fusieproces en de inrichting van de nieuwe organisatie. In periodieke sessies worden de gezamenlijke ondernemingsraden bijgepraat. en OR wordt geconfronteerd met de langdurige uitval en afwezigheid van de ambtelijk secretaris. De besprekingen met de bestuurder(s) worden degelijk voorbereid aan de hand van een eigen OR-regiedocument. Dit biedt focus tijdens het overleg.

Resultaat: Een effectief en efficiënt overlegproces, een gedegen advies van de medezeggenschap en een besluit van de bestuurder waarin de adviezen van de OR’n volledig meegenomen worden. Niet onbelangrijk: alle tijdslimieten worden ruim gehaald zonder dat partijen zich onder druk gezet voelen. 


Tags |  Medezeggenschap

OVERZICHT OPDRACHTEN

Menu